GLIMA COMPETITION RULES by Tyr Neilsen

glima tyr neilsen

glima tyr neilsen

Glima Rules

Rules for Viking Løse-tak Glima competitions

Loose-grip Glima (Free-Grip glima)


• The contest is started when both athletes take the Handsal hand-shake.

• In the competition form of Loose-grip (Free-grip) glima, the athlete who manages to make his/her opponent fall to the ground and remain standing, or is the first athlete up on their feet and out of reach, wins.

• In the old Viking Age rules, 3 drops to the knee was enough to win the game, if a full throw could not be implemented.

• A throw is counted as any part of the body above the knee or elbow touches the ground.

• Brøderfall is when both fall at the same time. No win is counted with brøderfall. The win is counted with the first contestant standing and cannot be taken down by the opponent on the floor.

• If you are thrown, don't fall, go after the legs of your opponent. There are many techniques and angles of attack you can use from the ground, including inflicting pain from the ground.

• A competitor can win from the ground by keeping hold of their opponent, forcing them to the ground, then standing up and getting away first.

• The winner is the competitor standing whilst the other competitor is on the ground.

• It is not allowed to strike with fist or head.

• When in doubt, the judge's assessment is final.

 

Rules for Viking Wrestling Competition – Full Overview

Win by Fall:

The aim of the contest is to win by what is called a fall.

In the Loose-grip type of Viking Wrestling match, a 'fall' is when a competitor is ends up with knees/legs/body on the ground after being thrown, tripped, pulled or pushed.


Win by technical superiority:

From Handsal, hands, feet, knees and shoulders can be used to take an opponent down.

Taking an opponent off balance is key so that a throw, or very fast and clean Glima foot technique, delivers the desired result of sweeping the foot of an opponent, so that the opponent is taken off balance and falls. 

If a fall is not achieved by a clean throw or foot sweep, a competitor can win with technical superiority, which means that he has controlled the fight and got his opponent to his knees three times .

If a contestant wins by forcing his opponent down this way, he wins the contest on technical superiority.
 

Win the judge's decision:

If none of the competitors achieve a clean technique, or technical superiority , the competitor who dominated the game in the referees judgment will be awarded victory.


Win by Injury:

If a competitor is injured and unable to continue, his/her opponent will be awarded the victory. This is also called a medical omission.

The term also includes situations where the competitor becomes ill, has too many injury breaks, or bleeds uncontrollably.

If a competitor is injured due to opponent performing an illegal act, and therefore cannot continue , the opponent is disqualified.

Win by Disqualification :

If a competitor receives three warnings for illegal acts, he/she will be disqualified.

In other circumstances, such as excessive brutality, the fight is stopped immediately and the athlete disqualified for the tournament. This requires a majority decision from the judges.


Team Points in tournaments:

In a team competition, a team consists of competitor/competitors for each weight class and overall points are awarded depending on individual performance .

 

Example: 

If a contestant wins his/her weight class, the contestant’s team will receive 10 points. If the contestant comes in tenth place, the team would only receive 1 point. Towards the end of the tournament, each team’s scores will be set together and the team with the most points will win the team competition, with subsequent ranking.


Teams Tournament:

A long contest or challenge is a meeting between teams where contestants compete in specific weight classes. A team receives one point for each victory in a weight class regardless of how the result is achieved. (clean win or decision) The team that gets the most points at the end of the tournament wins the team tournament.

With point similarities between the teams, this can be solved in two ways: One way is to have a best- of - three final competitions. The second way is to judge matches by considering in priority the following:
1 Most victories by adding together the points from the matches
2 Most points for fall, Walk-over, contestant withdraws, or disqualification
3 Most matches won on technical superiority
4 Most rounds won on technical superiority
5 Most technical points in total in tournament
6 Least achieved technical points in the tournament
This works in a similar manner when there are 2 teams or more than two teams in this situation.

 

Regler for Løse tak Glima konkurranser i norsk:

LØSE TAK GLIMA

• Kampen er i gang når begge utøvere tar Handsal-taket.
• I konkurranseformen av Løse-tak fri glima, utpekes den utøveren som klarer å kaste sin motstander i bakken og holde seg stående, eller er den første utøveren opp på beina, til vinner.
• I de gamle reglene fra vikingtiden sto det at 3 fall til kne var nok til å vinne kampen, dersom et fullt fall ikke kunne gjennomføres
• Et fall telles når en hvilken som helst del av kroppen over kneet eller albuen rører bakken.
• Brøderfall, dvs når begge faller samtidig, telles ikke.
• Det er ikke tillatt å slå med knyttet neve, eller hodet. 
• Dommerens vurdering i tvilstilfeller er endelig.


Regler for Viking Bryting kamper – Oversikt

Seier ved Fall:

Hensikten med brytekampen er å vinne ved det som kalles fall. Avhengig av typen Vikingbryting kamp, betyr et fall at enten er en utøver kastet til bakken, eller en utøver holder begge motstanderens skuldre mot bakken samtidig.

Seier ved teknisk overlegenhet:

Hvis et fall ikke er oppnådd ved et reint kast, kan en utøver vinne ved teknisk overlegenhet, hvilket vil si at han har kontrollert kampen og fått sin motstander i kne 3 ganger.
Hvis en utøver vinner ved å tvinge sin motstander ned på denne måten, vinner han kampen på teknisk overlegenhet. 

Seier ved dommeravgjørelse:

Dersom ingen av utøverne oppnår en rein teknikk, eller teknisk overlegenhet, vil den utøveren som har dominert kampen etter dommernes skjønn bli tildelt seier.

Seier ved uteblivelse:

Hvis en utøver ikke er i stand til å fortsette turneringen uansett grunn, eller unnlater å stille til kamp etter å ha blitt ropt opp 3 ganger, taper han kampen, og motstanderen erklæres vinner ved uteblivelse. 

Seier ved Skade:

Hvis en utøver er skadet og ikke I stand til å fortsette, vil den andre utøveren bli tildelt seier. Dette er også kalt en medisinsk uteblivelse.
Termen inkluderer også situasjoner der utøveren blir syk, har for mange skadepauser eller blør ukontrollert. 

Dersom en utøver blir skadet pga at motstanderen utfører en ulovlig handling, og derfor ikke kan fortsette, blir motstanderen diskvalifisert. 


Seier ved Diskvalifisering:

Hvis en utøver mottar tre advarsler for ulovlige handlinger, vil han bli diskvalifisert.

Under andre omstendigheter, som overdreven brutalitet, kan kampen stoppes umiddelbart og utøveren diskvalifisert for hele turneringen. Dette krever en majoritets bestemmelse fra dommerne. 

 

Lag poeng i turneringer:

I en lagkonkurranse, består et lag av en utøver for hver vektklasse, og totale poeng gis avhengig av individuelle prestasjoner. 

Eksempel: En utøver vinner sin vektklasse vil utøverens lag motta 10 poeng. Dersom utøveren kom på tiende plass, ville laget kun motta 1 poeng. Mot slutten av turneringen legges hvert lags poengsummer sammen, og laget med flest poeng vil da vinne lag turneringen, med påfølgende rangering. 

Lag turneringer:

En langkonkurranse eller duell er et møte mellom (som oftest to) lag hvor utøvere går mot andre utøvere i definerte vektklasser. Et lag mottar ett poeng for hver seier i en vektklasse uavhengig av resultat. Laget som tar flest poeng mot slutten av turneringen vinner lag turneringen. 

Ved poenglikhet mellom to lag, kan dette løses på to måter: En måte er å ha et best-av-tre oppsett. Den andre måten er å vurdere kampene ved å vurdere i prioritert rekkefølge: 
1. Høyest antall seire ved å legge sammen poengene fra de to kampene
2. Flest poeng for fall, Walk-over, utøver trekker seg eller diskvalifisering
3. Flest kamper vunnet på teknisk overlegenhet
4. Flest omganger vunnet på teknisk overlegenhet
5. Flest tekniske poeng totalt i turneringen
6. Minst oppnådd tekniske poeng i turneringen

Dette fungerer på en lignende måte når det er flere enn 2 lag i denne situasjonen.

 

Til árs ok friðar

Tyr Neilsen